Abban a pillanatban ,amikor az igazunknak érvényt akarunk szerezni, felvesszük az ördög fegyverzetét és megpróbálunk a Sátán ellen harcolni a saját fegyverével.

 

Sértõdés III. rész.

Küzdelem a sértõdéssel

A sértõdés szó a Károli fordításban úgy szerepel, hogy megbotránkozás . Ha azt olvassátok hogy megbotránkoztak a tanítványok, akkor sokszor nyugodtan érthetitek úgy, hogy: megsértõdtek. A szó egyik eredeti jelentése: az állatokat megfogó fedeles csapda , ami lecsapódik. Amikor az ember megsértõdik, akkor bibliai értelemben csapdába kerül. A sértõdést nem lehet kiûzni az emberbõl, mert nem démon, de lehetnek olyan következményei, amik démonikusak.

Ez valójában üdvösségünk kérdése is, hogy rejtettünk-e magunkba meg nem bocsátást:

Máté 18:23-35

Adós szolga története

A mennyek királysága hasonlít ahhoz a királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt mibõl fizetnie megparancsolta az Úr, hogy adják el õt és feleségét és gyerekét és mindenét amije van hogy fizessen. A szolga erre leborult elõtte és így esedezett: Légy türelemmel hozzám és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát.

Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte és ezt mondta neki: Fizesd meg amivel tartozol. Szolgatársa akkor leborult elõtte és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám és mindent megfizetek neked! De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette õt, amíg meg nem fizeti tartozását! Amikor szolgatársai látták, hogy mi történik nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt ami történt. Akkor magához hívatta õt ura így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülni szolgatársadon amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant az ura és átadta õt a hóhéroknak míg meg nem fizeti az egész tartozást.

Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek ha szívetekbõl meg nem bocsátotok mindenki az õ atyjafiának.”

Az utolsó mondat egyértelmûvé teszi, hogy a meg nem bocsátásról szó. Vagyis arról, hogyha szívetekbõl meg nem bocsátotok, akkor a mennyei Atyátok se fog megbocsátani nektek. A szolga forintra átszámolva 100 billió forinttal volt adós. Ez egy emberi élet alatt össze nem gyûjthetõ összeg. A másik pedig 1 millió forinttal volt adós, ami azért nem kevés, de neki is irgalmat kellett volna gyakorolnia.

Az elégtételszerzés is valójában az ördög csapdája.

Róm 12. 16-21

Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törõk, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tõletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyett az Õ haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás én megfizetek, így szól az Úr.

Sõt ha éhezik ellenséged adj ennie, ha szomjazik adj innia, mert ha ezt teszed parazsat gyûjtesz a fejére. Ne gyõzzön le téged a rossz, hanem te gyõzd le a rosszat jóval.”

Adjunk helyett az Úr haragjának. Ne mi álljunk bosszút, hanem várjuk meg míg az Úr a kellõ idõben bosszút áll. Ha a kegyelem korszaka lezárul, akkor úgyis eljön a bosszúállás ideje és semmilyen bûn nem marad válasz nélkül.

Jakab 4:12

Egy a törvényadó és az ítélõ bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod felett?”

Máté 5:38-44

Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom neked, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felõl, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsõt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettõre. Aki kér tõled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tõled, attól ne fordulj el.

Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyûlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátok fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra és esõt ad igazaknak és hamisaknak.”


Abban a pillanatban ,amikor az igazunknak érvényt akarunk szerezni, felvesszük az ördög fegyverzetét és megpróbálunk a Sátán ellen harcolni a saját fegyverével.
Mire megyünk ezzel?? Semmire.

Zsid 12:14

Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.”

A keserûség nem más mint egy kielégítetlen vágy az elégtételre. Arra irányuló vágy, hogy igazat adjanak neked, de ez nem teljesül. Ekkor felgyûlik a keserûség. Elõször egy parányi kis növény, de ha a kert végébe felnövekszik, baltát kell ragadni, ahhoz hogy kiszedjük. A Biblia azt mondta, hogyha a keserûség felnövekszik, akkor kárt okoz a környezetében is. A keserû ember vádolja a környezetét állandóan.

Amikor Keresztelõ János a börtönbe ült, akkor elveszítette a látását az igazságról és elküldte a tanítványait, hogy kérdezzék meg Jézustól, hogy õ -e az igazi, vagy mást várjanak?Mit gondolhatott? Eljutottak hozzá a hírek, hogy Jézus a bûnösökkel együtt borozgat, õ meg egész életében sáskát evett.És most meg sem látogatja Jézus a börtönben, hát ez a szeretet?
Jézus mégsem ment oda Jánoshoz , hanem azt üzente neki, hogy: a vakok látnak, a bénák járnak és a szegényeknek az evangélium hirdettetik és boldog aki énbennem meg nem botránkozik, azaz nem sértõdik meg rám.
A dolgok rendszerint nem úgy lesznek ahogy mi elgondoltuk. De ne sértõdjünk meg ezen, hanem keressük meg, hogy mi Isten akarta.

Ef. 4:26

Ha haragusztok is, de ne vétkezzetek! A nap ne menjen le a haragotokban!”

 

 

II.Sámuel 13.

  1. Absolon története:

Támárt, Absolon húgát megerõszakolta Ammon, aki szintén Dávidnak a fia volt. Dávid viszont semmit nem tett Ammon ellen. Eltelt két év és még mindig nem történt semmi.

Absolon megsértõdött és felállt rendet csinálni

.Arra gondolhatott, hogy:" Az apám Dávid, gyengekezû uralkodó,õ maga is elesett paráznaságban és gyilkosságban azért ilyen toleráns.Ideje,hogy kézbevegyem a dolgokat."

Arra utaltam ezzel a történettel, hogy a sértõdés elvezethet lázadáshoz Isten felé, vagy emberek felé, testvérek felé. Ok nélküli lázadást hozhat. Dávid szerette a fiait, nem akarta meggyilkolni õket. Akart nekik adni még egy esélyt, hátha megváltoznak.

A sértõdéssel szemben a legjobb harc az maga a megelõzés!! Ha az ember felvértezi magát azzal, hogy nem fog megsértõdni, akkor több az esélye,hogy elkerüli a csapdát.

Ap. csel. 24:16

Ezért teljes erõvel arra törekszem, hogy a lelkiismeretem mindig tiszta legyen Isten és az emberek elõtt!”

Szó szerint abban gyakorlatozik, hogy ne legyen sértettség a lelkiismeretében. Tehát Pálnak se ment ez csípõbõl, hanem neki is figyelni kellett erre, hogy ne legyen a szívében sértettség se Isten felé, se az emberek felé.

Lett volna Pálnak oka a sértettségre? Igen, de nem engedett neki.
Egy tövis, amit nem tudunk pontosan hogy mi, egész életében piszkálta Pált, nem hagyta békén egész életében, de mégsem sértõdött meg Istenre.

Máté 5: 21-24

Hallottátok hogy meg lett mondva már régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a fõtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja Bolond! - méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár elõtt, menj el, békülj ki elõbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.”

Ez a szolga történetére hasonlít, aki nem akarta elengedni a szolga társának adósságát.

Ez nem azt jelenti, hogy minden emberhez állandóan oda kell menni, aki megsértõdött rád. Jézusra is rengeteg ember sértõdött meg, édesanyja, a rokonai, tanítványai stb. Persze Jézus nem sértegetni akart, hanem Õ az igazság szerint járt és cselekedett. Viszont, ha valaki jogosan neheztel rád vagy rám, akkor meg kell próbálni kiengesztelni. Azért gondolom, hogy ez a jogos sértõdésekre vonatkozik, mert azt mondja az ige, hogy fizetnivalóm van. Tehát azt javaslom, hogyha valakit megbántottál, akkor menj oda hozzá és kérj bocsánatot. Mikor én megtértem, akkor Isten megmutatta, hogy rengeteg embert megbántottam, és akivel lehetett rendeztem a kapcsolatomat.

Róm. 14:19

Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymást építését szolgálják!”

Aki törekszik arra hogy békesség legyen, az boldog és áldott. De a békesség és az igazság, azért együtt kell hogy járjon.

Máté 18: 14-17

Ugyanígy mennyei Atyátok se szeretné, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Ha vétkezik az atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert hogy két vagy három tanú szava erõsítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy vámszedõt.”

A ti Mennyei Atyátok nem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül. Isten azt akarja, hogy lokalizáljuk a dolgot, hogy minél kisebb körben legyen a probléma. A cél, hogy Isten szeretette megérintse azt a személyt, aki elkövette azt a bûnt. Hátha meg tudod nyerni azt a testvéredet. Isten jósága indít megtérésre.Nem az a cél,hogy jól megmondjuk a véleményünket a vétkezõ testvérnek, hanem a megtérésének az el?mozdítása.tehát a saját sérelmemrõl a figyelem az õ megtérésére irányuljon.

Róm 2:4

Vagy megvetetted Isten jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz?”