Nézzük meg néhány jövőbeli eseményt, hiszen egy olyan korszakban élünk, amikor mindenki várakozással tekint a jövőbe, és mindenkiben van izgalom. Sok emberben már félelem, és szorongás is van a jövővel kapcsolatban. Érezzük, hogy bizonyos energiák kezdenek kifogyni a világból, az emberiség morális állapota kezd minden elképzelést meghaladni, és így tovább.

Sokan kérdezik tőlünk miért foglalkozunk mi Izraellel? Miért fontos téma ez nekünk? Én csak egyet tudok válaszolni erre a kérdésre: hogyha kinyitom az Isten Igéjét, akkor azt látom, hogy a Biblia igen sokat foglalkozik Izraellel. Jóval többet, mint amennyit az Egyház általában véve szokott vele foglalkozni. Nem tehetjük meg, hogy ami Istennek fontos, azt margóra tesszük.

Róm 11:25
„Testvéreim! Ne a saját gondolkodásotokra támaszkodjatok! Szeretném, ha megértenétek ezt a titkos igazságot. Izrael népe, csak részben makacsolta meg magát. És még ez is csak addig tart, amíg a nem zsidó népek közül az emberek teljes számban Istenhez jönnek. Akkor majd Izrael népe teljes egészében meg fog szabadulni. Amint az írás is mondja, szabadító érkezik majd Sionból, aki minden Istentelenséget kitisztít majd Jákob családjából, és szövetséget kötök velük, amikor megbocsátom bűneiket.”
És még a 31-es vers: „hasonlóképpen , most Izrael engedetlen, végül azonban Isten mégis megkönyörül rajtuk is.” Igen. Éppen rajtatok keresztül jut el Izrael népéhez az a kegyelem, amelyet ti most élveztek.”

Jeremiás ezt mondja 30:24
Nem szűnik az ÚR izzó haragja, amíg el nem végzi és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó időben értitek majd meg ezt.

Milyen csodálatos ez, a Messiás megjelenése előtt a földön több száz évvel korábban, Jeremiás próféta azt mondja: „ Emberek! Ezt az üzenetet most még nem értitek, sok mindent nem értetek, de eljön egy kor, amikor fel fognak tárulni ezek az igazságok, és meg fogjátok érteni azokat.”  
A ma élő egyházi teológusok, vezetők jelentős, döntő része azt gondolja, hogy az ’utolsó időkben’ élünk ma.
Miért fontosak ezek a próféciák? Az Isten beszédének kb. az 1/3-a prófécia. Gondolkoztatok már ezen? Ezeknek a próféciáknak egy nagyon jelentős része már beteljesedett, ezért a hitünknek egyik biztos alapja a már beteljesedett prófécia. A Messiás eljövetele, és az azzal kapcsolatos, fantasztikus, csodálatos próféciák legtöbb mondata már végbement, és beteljesedett. Ezért teljes bizonyossággal hihetjük, hogy ami fennmaradt, az is be fog teljesedni.
Semmi értelme nincsen, Isten Igéjét félretéve próbálkozni azzal, hogy keresztények legyünk. Félretolni a Szentírást, azt mondani, nem érdekel bennünket az Ige, mi valami mást akarunk, valami új információ, valami új élmény, amit keresünk. Nem, a mi alapunk az Isten beszéde, és ez a prófétai kijelentésekre is vonatkozik.

Tehát visszatérve a Rómaiakhoz írt levélre, Izrael engedetlen, azt mondja a Szentírás. Mi nem akarjuk a mai Izraelre ráhúzni az engedelmességet, és azt mondani, hogy ők engedelmesek. Mi nem azért szeretjük Izraelt, mert minden népnél csodálatosabb, fantasztikusabb, elképesztőbb, engedelmesebb, istenfélőbb nép.  Azért szeretjük, mert Isten kiválasztotta, mert Isten szeretett népe, azért szeretjük, mert akit Isten szeret, azt nekünk is szeretnünk kell. Hogyha szeretem az apát, az Atyát, akkor szeretem a fiút is. Lehetetlen hogy gyűlöljem  a fiút, hogyha az apát, az Atyát szeretem. Izrael engedetlen, végül azonban Isten könyörülni fog rajtuk mégis, és a nem zsidó népeken keresztül fogja őket felpiszkálni.
Mi most éppen egy ilyen piszkálódásban vagyunk. Piszkáljuk föl Izraelt, hogy a jogos örökségükre rátaláljanak!
Isten csodálatosan egybeszerkeszti majd az Egyházat az Ő test szerint való népével, és „lesz egy akol és egy pásztor”. Ez tudjátok mire vonatkozik? Az Egyház és Izrael eggyé válására, nem másra.

Nézzük meg néhány jövőbeli eseményt, hiszen egy olyan korszakban élünk, amikor mindenki várakozással tekint a jövőbe, és mindenkiben van izgalom. Sok emberben már félelem, és szorongás is van a jövővel kapcsolatban. Érezzük, hogy bizonyos energiák kezdenek kifogyni a világból, a környezetszennyeződés kezd növekedni, az emberiség morális állapota kezd minden elképzelést meghaladni, és így tovább. A Biblia arról számol be, hogy a világ egy egységesebb, globálisabb összefogásért fog kiáltani, egy olyan vezetőt fog várni, aki megoldja a helyzetet, és választ ad a kérdésekre. Ez alól nem lesz kivétel Izrael sem.

1. Tessz. 5:3
„amikor azt mondják, békesség, és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás. Mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni.”

Ezt megelőzően azt olvassuk a 2. versben, hogy: „mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj”.

Tehát ez az Úr napjával összefüggésben jelenik meg, ez az Ige, illetve megelőzi ez az állapot, amikor az emberek azt mondják: „békesség”! biztonság! Vagyis ezek lesznek a kulcsszavak a politikai életben, a médiában. Halljuk már ezeket a szavakat? Halljátok?
Az emberiség nagyobbik része, nem Istent akarja vezetőként. Nem hisz benne, hogy Isten el tudja végezni ezt a feladatot, illetve egyáltalán nem is hisz Istenben. Ez a helyzet megnyitja az ajtót egy személy előtt, akit a Biblia „törvénytaposónak” hív.

2. Tessz. 2:3-4
Senki, semmiféle módon ne vezessen félre titeket! Mert az Úr napját megelőzi, a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a „kárhozat fia”. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek, vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.

Mit gondoltok, hogy milyen templom ez, amiről itt beszél a Biblia?  Ez a jeruzsálemi Templom, amelynek – hogy megtörténjen ez az esemény -, fel kell épülnie. Ezért Izrael eljövendő történelmének egy nagyon fontos momentuma a Templom felépülése. A Biblia szerint újra el fognak indulni az áldozatok, és ez nagyon rövid ideig fog működni , mert az új vezető, be fog ülni  a Templomba. Félretol mindenféle istentiszteletet, félretolja az ószövetségit, és félretolja az újszövetségit is, és azt fogja mondani:,”én vagyok Isten. Engem imádjatok!”

Ki lesz az a személy? Úgy hívják őt, hogy Antikrisztus.  Azért hívjuk úgy, mert a Názáreti Jézus Krisztusnak az ellenkezője lesz. Tehát minden üzenete, minden célja, minden törekvése ellenkezni fog Krisztussal.
Egy igét felolvasnék, a Dániel könyvéből a 9. fejezet  27-es versét, ami ugyanerre a személyre utal, az Antikrisztusra,

„erős szövetséget köt sokakkal egy hétre. De a hét közepén véget vet a véres és ételáldozatnak, a templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány ,amíg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés.

Évhetekben fogalmaznak többször is az Isten emberei, tehát ez az egy hét, nem hét napot jelent, hanem 7 évet, és ennek a fele a 3,5 év. Ennyi idő után, vet véget az Antikrisztus a véres áldozatnak, az ételáldozatnak, tehát az ószövetségi istentiszteleti formának, megjelenik egy bálvány, és az embereket bálványimádásra fogják kényszeríteni, és mindez hol lesz? Nem Rómában, hanem Jeruzsálemben, az újjáépült Templomban. Ebből is látszik, hogy Jeruzsálem központi hely, a jövőnkre nézve is. Egyáltalán nem közömbös, hogy mi történik ott.  Azt mondja a Biblia, hogy ez a hétéves periódus, egy olyan nyomorúságos időszak lesz a földön, amilyen még  SOHA  nem volt az emberi történelemben, és különösen a második fele a zsidóságot is érinteni fogja. Persze a Föld többi népére is nagyon súlyos hatással lesz. A maradék meg fog maradni közülük – most a zsidóságról beszélünk elsősorban -, és nem fog eltűnni a föld színéről. Az ördögnek az a célja – nem tegnaptól fogva - hogy teljesen eltakarítsa ezt a népet. A fasizmus, a nácizmus  tulajdonképpen egy próbafutára volt ennek a rendszernek, ami a földön végbe fog menni. Az Antikrisztus még erőteljesebb személy lesz, még gonoszabb, és még ravaszabb, és messzebbre is fog jutni a gonoszságban a Biblia szerint. De amit Isten megígért, a zsidó néppel kapcsolatban, végbe fog menni, és azt is fogjuk látni, hogy minden egyes törzsből is fog hagyni maradékot az Úr.
Ezalatt az időszak alatt fel fog tűnni 144 ezer ember, zsidó férfiak, Isten szolgájaként, Izrael törzseiből. Biztos hallottátok ezt a számot, a Jehova tanúi szokták előhozni előszeretettel, ezt a 144 ezret, de hogyha nem írnák át a Bibliát, és nem húzkodnák ki belőle a megfelelő igéket, akkor elolvashatnák, hogy ők bizony Izrael fiai közül lesznek. Olyan férfiak, akik nem követtek el bűnt asszonyokkal – mondja a Biblia -, és Istent fogják szolgálni, úgy tűnik a Jelenések könyve alapján, hogy alapvetően evangelizálni fognak.

Jel. 7:1

„ezután  négy angyalt láttam a föld négy sarkán állni, akik visszatartották a föld négy szelét, hogy se a földön, se a tengeren, se a fákra ne fújjon a szél. Ekkor észrevettek egy másik angyalt is, aki kelet felől közeledett. Nála volt az Élő Isten pecsétje. Ez az angyal erős hangon ezt kiáltotta a másik négy angyalnak, akik hatalmat kaptak, hogy kárt okozzanak a földön és a tengeren. Ne bántsátok se a földet, se a tengert, se a fákat amíg, a pecséttel meg nem jelöljük, Istenünk szolgáit a homlokukon. Majd meghallottam hogy hányan vannak, akiket megjelölnek a pecséttel, összesen 144 ezer embert jelöltek meg, akik Izrael mindegyik törzséből származtak.”

És itt felsorolja a Jelenések könyve ezeket a törzseket. De van egy kis probléma. Ha figyelmesen megnézitek a Dán törzse, és a Józseftől származó Efraim nincsen megemlítve. Nézzük meg hogy mit ír itt az ige? Csak a törzseket kiemelem, az 5. verstől sorolja fel: „Júdát említi, Rúbent, Gádot, Ásert, Naftalit, Manassét, Simeont, Lévit, Issakárt, Zebulont, Józsefet és Benjámint. Tehát látjátok hogy Dán nincs benne, és a Bibliában gyakran József helyett Efraim és Manassé szerepel, akik tőle származtak. Úgy is mondják hogy fél törzs, Efraim fél törzse, és Manassé fél törzse. Miért nincs benne a Dán törzse a 144 ezerben? Mi lehet erre a magyarázat?

5 Mózes 29:1
„ne legyen azért közöttetek olyan férfi, vagy nő, nemzetség, vagy törzs, amelynek a szíve elfordul az Úrtól az Istenünktől, és elmegy hogy szolgáljon a népek isteneinek! Ne legyen köztetek mérget és ürmöt termő gyökér!”
és utána elmondja az Ige, hogy Isten megátkozza azt, aki így cselekszik, 20-as vers: „különválasztja az ilyet az Úr Izrael minden törzséből, és romlást hoz rá, a szövetségekhez tartozó átkok szerint. Amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben.”

Találkoztam ezzel az igével és azt gondoltam, Izraelnek voltak olyan időszakai, amikor mind Júda, mind Izrael, a kettészakadt királyság belekerült bálványimádásba, bálványáldozatokba, sőt már a kezdet kezdetén, az egyiptomi kivonulás után az aranyborjút felállították, és mindenki annak hódolt. Ha kicsit tanulmányozzuk az igét, azt látjuk, hogy sajnos ebben a Dán törzse élenjárt. Ebben a dologban ők voltak azok, akik lépten nyomon felbukkannak.
Nézd meg mit mond Jákob, amikor megáldja a 12 leszármazottját,  Dánról.

1 Mózes 49:17

„Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen, amely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik. Szabadításodra várok Uram!”

Az öreg Jákob már költözik el Istenhez, és megáldja a fiait. Különféle áldásokat, és információkat mond, és erről a törzsről, Dánról ezt mondja. Elég megdöbbentő, nem? Jákob Isten prófétája is volt. Isten megmutatott neki sok mindent a történelemből, hogy mi fog történi.
Aztán azt olvassuk a Bírák könyve 18:30 vesében: „és felállították maguknak a Dán fiai a faragott képet. És Jonatán a Manassé fiainak a Gerzsonnak fia, stb. és ő fiai voltak papok, Dán nemzetségéből,” tehát egy olyan istentiszteletet indítottak el, ami egy bálványnak az imádására épült, és itt megint csak  a Dán törzs neve szerepel. Sőt az 1. Királyok könyvében azt olvassuk: „és elhatározta a király, hogy készíttet két aranyborjút. (jól halljátok, aranyborjút), majd ezt mondta, eleget jártatok már Jeruzsálembe, itt vannak isteneid, ó Izrael. Akik kihoztak téged Egyiptomból. És az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dánba vitette.”
Egyszerűen felfoghatatlan, hogy nem tanultak Izrael fiai az egyiptomi aranyborjú történetéből. Az egy annyira szemléletes elfordulás Istentől. Ma is a szimbóluma a bálványimádásnak az a történet. Azt gondolnánk, hogy soha többé ez a nép nem fog aranyborjút felállítani, vagy készíteni. Itt azt olvassuk, az 1. Kir. 12:28-ban, hogy kettőt is építettek. A cél az volt, hogy ne menjenek fel Júdába áldozni az emberek. Hogy a politikai hatalom megmaradhasson, és az elválasztás megerősödhessen Júda és Izrael között. Mindezt bálványimádással, hazug, hamis istentisztelettel erősítették meg, és hol volt az egyik központ? Dánban. S hol van a másik központ? Bételben. És mi az a Bétel? Csak nem József örökségi területe véletlenül? De, bizony az.
Ha megnézzük a Józsué könyvét, azt látjuk a 16 fejezet elején: „a József fiainak sora, a sors által való része pedig jutott, a jerikói Jordántól fogva, a Jerikó vizei felé, napkeletnek a pusztára, amely felmegy Jerikótól a Bétel hegyének.” Súlyos átkot hozott az életükre, és a Mózes könyve ezt világosan mondja, az 5.Mózes 29-ben.
Visszatérve a Jelenések könyvéhez, ebben az időszakban úgy tűnik, hogy világ evangelizáció indul, aminek a 144 ezer Izrael fiai közül való szolgáló kulcsszereplője lesz. Ez azért érdekes, mert az antikrisztusi kor egy kicsit más színben fog feltűnni, mint ahogy eddig néztünk rá, láthatjuk, hogy sok jó dolog is történik majd. A történelemnek ez a végkifejlete egy ütközetbe fog torkollani, mert azt mondja a Biblia, hogy a népek össze fognak gyűlni egy bizonyos helyszínre Jeruzsálem ellen. Ez a Harmageddon nevű völgy.

Zak14:1
„eljön az Úrnak napja, amikor osztozkodnak a tőled elvett zsákmányon. Mert összegyűjtök minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, meggyalázzák az asszonyokat, a város fele fogságba megy, a megmaradt népet azonban nem űzik ki a városból. De az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor a csata napján. És megveti majd lábát azon a napon, az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az olajfák hegye pedig középen kettéhasad, kelet – nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. Akkor meneküljetek a hegyek szakadékaiba, mert a hegyek között szakadék lesz, ácalig. Úgy fussatok, ahogy Uzzijának a Júda királyának az idejében futottatok a földrengés elől. Mert eljön az Úr az én Istenem, szentjeivel együtt. Ilyen csapással fogja az Úr súlytani azokat a népeket, akik Jeruzsálem ellen vonulnak. Megrohad a húsuk még életükben. Szemük is megrohad gödrében, nyelvük is megrohad szájukban, azon a napon az Úr nagy zűrzavart támaszt közöttük, az emberek egymásra támadnak, és kezet emelnek egymásra. Még Júda is harcolni fog Jeruzsálem ellen. A körülöttük lakó népek minden kincsét összegyűjtik. Aranyat, ezüstöt, tömérdek ruhát.”

Jel 16:16.

„és összegyűjtötték a földkerekség királyait arra  a helyre, amelyet héberül Harmageddonnak neveznek.”

Tehát látjátok, ez egy villanásszerű kép erről az eseményről, több prófécia is van, amely azt mutatja, hogy  ez egy brutális dolog lesz, és éppen Jeruzsálemre fognak támadni . Miért nem New Yorkra? Miért nem Londonra?  Miért nem más jelentős nagyvárosra?  Nincsen lényegesebb város a földön ? Nem, anépek Jeruzsálem ellen fognak támadni, és ennek a támadásnak az előkészülete már most benne van a levegőben, a köztudatban, benne van a médiában. El vannak hintve a magjai. A politikai életben már ott van ennek a háttere, készülődik az emberiség erre a harcra. A harc célja, Izrael eltörlése, Jeruzsálem teljes birtokbavétele, és uralom alá vétele, de ez egyben Isten elleni lázadás is . Ezt nem fogja Isten hagyni. Tudjátok vannak olyan filmek, amikor már reménytelen a helyzet, és vége mindennek, és egyszer csak feltűnik a hős. Akkor megfordul az egész csata. Láttatok már ilyen filmet? A Názáreti Jézus, a mi Urunk  ilyen hős. Fel fog tűnni, vissza fog térni, és ha Ő megjelenik, ott nem lesz kardozás, nem lesz lövöldözés. Ne úgy képzeljétek el, hogy jön a Názáreti, és egy fénykarddal majd ott hadonászik, mint a sci-fi filmekben. Amikor az Úr megjelenik, ott vége lesz a harcnak abban a pillanatban. Azt mondja az Isten beszéde , hogy az Olajfák hegyére - ami történetesen megint Jeruzsálemben található -, fog megérkezni az Úr, és ahogy a lába leérkezik a földre, kettéhasad ez a hegy. Egy hasadék támad, amely egyben egy menekülési útvonalat fog képezni azoknak, akik még megmaradnak, és Isten csapással fogja súlytani a népeket, akik Jeruzsálem ellen vonultak, és ez rettenetes lesz.

Még mutatok igéket, összefüggésben ezzel, Zakariás 12:1-től: „Fenyegető jövendölés, az Úr igéje szól Izraelről. Így szól az Úr, aki az eget kifeszítette, a földnek alapot vetett, aki szellemet adott az emberbe.” Azért írta le Zakariás ezt a gondolatot, hogy ne gondolják az emberek, hogy ez valami pancser kis jóstól származik, hogy ez prófécia, Istentől származó beszéd. A Mindenható Teremtő Isten, aki az eget kifeszítette, aki a földnek alapot vetett, és aki az emberbe is szellemet adott, Ő szól, azt mondja Zakariás.
Ezt mondja 2-es vers:
„Íme, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte élő népek számára.”
És Júdára is rákerül a sor amikor ostromolják Jeruzsálemet. Emlékeztek, az előbb olvastam, hogy még Júda is Jeruzsálem ellen fog fordulni. Tehát Izrael nem lesz egységes. Milyen megdöbbentő, hogy még ebben a helyzetben is  megosztás lesz Izraelben. A környező népek rátámadnak Jeruzsálemre.

„És azon a napon majd súlyos kővé teszem majd Jeruzsálemet, minden nép számára. Aki föl akarja emelni, mind megszakad bele. Még ha összefog is ellene a föld minden népe.”

Súlyos kő, amit nem lehet fölemelni. Nekiveselkednek, föl akarják emelni, el akarják mozdítani, de Isten csak a kisujját ráteszi a kőre, és meg sem bírják mozdítani. Hiába acsarkodnak, hiába szerveznek mozgalmakat, hiába gyűlölködnek, hiába akarnak felvonulni az utcákon újra a nácizmust feléleszteni, és antiszemita dolgokkal bombázni az emberiséget, és gyűlölni Jeruzsálemet, az Úr nem fogja megengedni, hogy elmozdítsák onnan.
Sőt! Azt mondja: „Azon a napon, az Úr oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz köztük még a botladozó is, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár mint Isten, mint az Úr angyala. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet amely Jeruzsálemre támad.”

Ez kemény nem? Ezt azért fontos tudnunk ezeket az információkat, mert mi magyar emberek vagyunk, és nekem nem közömbös, hogy a magyar nemzet benne lesz-e a jövőbeli jelenlétében Istennek, vagy sem. Nekem nem közömbös az, hogy ez után az időszak után, ami végbemegy a földön, lesz-e még magyar. Kicsit elfogult vagyok ezen a téren. Lesz-e még Petőfi népe, Arany János népe? Tehát ha azt akarjuk, hogy legyen, akkor ellene kell állnunk annak a gonosz erőnek, aki ezt a nemzetet szeretné odasorakoztatni a Jeruzsálem ellen lázadók közé. Komolyan kell vennünk Isten szavát erre nézve.

Folytatnám, ugyanebből a Zakariási fejezetből, 12-es fejezetből, ez az egyik legcsodálatosabb ige Izraelről :
„ a Dávid házára, és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek, és a könyörületességnek a lelkét, vagy Szellemét, és rám néznek, akit általszegeztek, és siratják Őt, amint siratják az egyetlen Fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Azon a napon nagy siralom lesz Jeruzsálemben. Amilyen volt a hadadrimmoni siralom a Megiddo völgyében. És sír a föld. Nemzetségek és nemzetségek külön; külön a Dávid házának nemzetsége”

Tehát miről szól itt a Biblia? Azt mondja, hogy ránéznek arra, akit általszegeztek. Ki ez, akit általszegeztek, akit átdöftek? Ő a Názáreti Jézus. Tudjátok mit jelent ez? Nem egy-két embert lesz jelen Izrael fiai közül, akik ezt meg fogják látni, az egész nép fog sírni. Rá fognak döbbenni, hogy ki a Messiás. Rá fognak döbbenni, hogy mi az a kereszthalál. Miért ment végbe, hogyan ment végbe? Rá fognak döbbenni, hogy őértük is odaadta az életét Jézus, és sírni fognak, keseregni fognak, amint siratják az egyetlen fiút. Ez egy tömeges megtérés lesz. Izrael megismeri a Messiást.
Sajnálatos módon, kataklizmákon kell átmennie ennek a népnek újra ahhoz, hogy ide eljusson. Vita van ezen, hogy kell-e nekünk a zsidó honfitársaink felé szolgálni, hirdetni az evangéliumot, különösen azok felé, akik gyakorolják az ószövetségi vallást. De ne felejtsétek el, hogy aki a ma megismeri a Messiást, és ma befogadja a szívébe, az nem fog átmenni ezeken a kataklizmákon. És már meg is válaszoltam a kérdésemre: hogy kell-e nekünk ma hirdetni az evangéliumot, a zsidó származású atyafiaink felé, akik a környezetünkben élnek. Azonban az is tény, hogy a Biblia nem mondja, hogy az egész Izrael megtérne ezek előtt az események előtt, hanem azt mondja, hogy ekkor fog megtérni. Ekkor fogja megismerni az egész nép a Messiást. Mégis jó, ha dolgozunk azon, hogy minél több ember megmeneküljön közülük is, ez Istennek a szíve szerint való dolog.

Jer. 30: 3
„Eljön az idő, így szól az Úr! Amikor jóra fordítom népemnek Izraelnek, és Júdának a sorsát. Mondja az Úr. És visszahozom őket arra a földre, amelyeket őseiknek adtam, és birtokba fogják azt venni.”


Megállnék egy szóra. Beszéltünk Izrael államának a megalakulásáról, hogy a zsidó származású emberek mennek vissza Izraelbe, és ez még egy darabig zajlani fog, az én látásom szerint még erősödni is fog. Nyilván ez a különféle gazdasági, politikai nyomások miatt is lehetséges. Nem vagyok biztos benne, hogy minden egyes zsidó ember vissza fog menni Izrael földjére, ezt nem tartom valószínűnek, de azt igen, hogy a legtöbb nemzetből sokan fognak visszamenni. Még azt is gondolom, hogy Amerikából is fognak visszamenni Izraelbe, nagyobb tömegekben, mint eddig tették. Lehet, hogy ezt sokan öntudatlanul is teszik, és nem gondolják, hogy most éppen egy próféciát töltenek be. De Jeremiás, akinek a szájából nagyon sok ítélet, nagyon sok szomorú, és nehéz üzenet hangzott el az Úrtól, azt mondja, hogy el fog jönni az az idő, amikor jóra fordítja az Úr az Ő népének a sorsát, és visszaviszi őket arra a földre, amit őseiknek adott, és birtokba fogják azt venni. Nincs vita, ez Isten szava! Az Úr ezt megcselekszi.
Aztán beszél,- nem időrendi sorrendben vannak az igék sokszor a prófétáknál - erről az időszakról, amit Jákob nyomorúságának szoktunk nevezni, 30. fejezet 7-es vers:
„ Jaj, mert nagy nap lesz az nincs hozzá fogható, nyomorúság ideje lesz az Jákobnak, de megszabadul belőle.”

Látjátok, hogy ahhoz, hogy Izraelnek a sorsa igazán jóra forduljon, ahhoz szükséges, hogy megszabaduljon az ellenségeitől. Van egy jó hírem! Isten totális megszabadulást ígér Izraelnek. Jön egy kor, amikor megszűnik a zsidó kérdés a földön. Semmiféle ilyen formában nem fog fölmerülni, ahogy ma fölmerül. Nem fognak az emberek zsidó vicceket suttogni a borbélynál, - nem tudom van-e még borbély- zsidó vicc még van.

Jer. 30:8 -24
Azon a napon letöröm igáját nyakadról - így szól a Seregek URa -, köteleidet leszaggatom. Nem szolgálnak többé idegeneknek, hanem Istenüket, az URat fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit adok nekik.
Te azért ne félj, szolgám, Jákób - így szól az ÚR -, és ne reszkess, Izráel! Mert én hazasegítelek a távolból, gyermekeidet a fogság földjéről. Visszatér Jákób, és békében lesz, gondtalanul él, nem riasztja senki. Én veled leszek - így szól az ÚR -, és megszabadítalak. Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül. Ezt mondja az ÚR: Halálos a bajod, gyógyíthatatlan a zúzódásod! Sebedet senki sem orvosolja, gyógyír és kötszer sincs számodra. Szeretőid mind elfelejtettek, nem törődnek veled. Megvertelek, mintha ellenség vert volna, és kegyetlen ember fenyített volna. Mert sok a bűnöd, és súlyos a vétked. Miért kiáltozol bajodban, halálos zúzódásod miatt? Mivel sok a bűnöd és súlyos a vétked, azért bántam így veled. De majd elpusztulnak pusztítóid, fogságba fog menni minden ellenséged. Ki fogják fosztani fosztogatóidat, prédára vetem minden prédálódat. Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat - így szól az ÚR. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem törődik.
Ezt mondja az ÚR: Jóra fordítom Jákób sátrainak sorsát, és irgalmazok lakóhelyeinek. Felépül a város a romok helyén, és a palota a szokott helyén terül el.  Hálaének hangzik belőlük, örvendezők hangja. Megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek. Fiai olyanok lesznek, mint hajdan, és gyülekezete szilárdan áll majd előttem. De megbüntetem minden sanyargatóját! Közülük származik fejedelme, közülük kerül ki uralkodója. Közelembe engedem, s ő közeledik hozzám; mert ki merné kockáztatni életét, hogy közeledjék hozzám? - így szól az ÚR.  És népemmé lesztek, én pedig Istenetek leszek.
Íme, az ÚR forgószele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Nem szűnik az ÚR izzó haragja, amíg el nem végzi és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó időben értitek majd meg ezt.

Meg fog térni Izrael, eljön az a nap, amikor a legkisebb is olyan lesz, mint Dávid.  El tudjátok ezt képzelni? Ez azt jelenti, hogy Izrael tele lesz istenfélelemmel, tele lesz hittel és istendicsőítéssel. Magasztalni fogják az Urat erőteljesen. Az Úr lakik majd közöttük.A Biblia beszámol egy eseményről, ami az armageddoni csata után fog bekövetkezni. Az Úr visszajöveteléről van itt szó.

Máté 25:31-40

„ Amikor az Emberfia dicsőségében, az összes angyalával, akkor leül dicsőséges trónjára. Akkor minden nemzet összegyűlik elé, és Ő kettéválasztja őket, ahogyan egy pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobboldalára, a kecskéket pedig a baloldalára állítja. Aztán a király így szól majd a jobb oldalán állókhoz. Gyertek Atyám áldottai, örököljétek azt a királyságot, amit Isten a világ kezdete óta elkészített nektek. Mert amikor éhes voltam enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam inni adtatok. Amikor idegen voltam, vendégül láttatok. Amikor nem volt ruhám adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. Amikor börtönben voltam, meglátogattatok. Erre így felelnek majd az igaz emberek: Uram! Mikor volt az? Amikor éhesnek láttunk volna téged, vagy megetettünk volna téged? Mikor volt az, hogy szomjasnak láttunk téged, és inni adtunk neked? Mikor láttunk téged idegennek, és adtunk neked szállást? Mikor láttunk téged ruha nélkül, vagy adtunk neked ruhát? Mikor láttunk betegnek, vagy börtönben? Hogy elmehettünk volna hozzád? Akkor a király így válaszol majd erre: igazán mondom nektek, amikor megtettétek a legkisebbel testvéreim egyikével, velem tettétek meg.”

Van-e jogunk, ezt a történetet, kizárólag az Egyházra, illetve a nem zsidókra vonatkoztatni? Értitek a kérdésemet? Nincs! Sőt, azt mondja Jézus: „igazán mondom nektek, amikor megtettétek a legkisebb testvéreim egyikével…”. Lehetne ezen vitatkozni, hogy most csak a keresztényekre gondol az Úr, de én egyáltalán nem hiszem. A nemzeteket választja külön itt Isten, és miről szól az elválasztás? Az egyik tábor, aki irgalmasan cselekedett az Úrnak a legkisebb testvéreivel, az bemegy a királyságba, a másik tábor kárhozatra megy. Meg vagyok arról győződve, hogy ez az ítélet, a népek ítélete, valójában az Izraelhez, a zsidósághoz való viszonyról szól elsődlegesen. Hogyan viszonyultak a népek Izraelhez, amikor holokauszt volt? Bujtatták őket? Segítették őket? Támogatták őket, vagy elfordultak?  Így csináltak: „ó mi nem láttunk semmit”? Vagy netán beárulták őket? Itt csupa olyan kérdést tesz fel Jézus, ami furcsa? Az ember általában észreveszi, ha segít valakin. Mondjuk, ha bemegyek egy börtönbe, eléggé megjegyzem, hogy ott jártam a börtönben. Ennek vannak nyomai a szívemben, elmémben. Itt ilyen kérdéseket tesznek fel: „Mikor volt ez”? Értitek ezt? Az Úrnak rendkívül fontos lesz, hogy hogyan bántunk mi itt a földön az Ő népével. Függetlenül attól, hogy ők még nem tértek meg, vagy nem követik a Messiást. Ezért imádkozzunk a magyar nemzetért, Magyarországért, ami sajnos élen járt, és nagyon gonosz dolgokat cselekedett Izraellel, a magyarországi zsidósággal. Az Úr bocsássa meg ezt a nemzetünknek. Eszembe jut a nagyapám, akit én nem ismertem, mert meghalt korábban, de ő a II. Világháborúban bújtatott embereket, zsidókat. Saját élete kockáztatásával. Tudjátok ennek a jelentőségét az életemben csak most kezdem meglátni. Isten áldása jött a családunknak az egész ágára, akik ezt a vonalat követték. Az, hogy meg tudtam térni az Úrhoz teljes szívemből, annak már voltak előzményei a családomban, volt háttere. Annyit tudok, hogy aki így bánik, és így viselkedik, Izrael fiaival, azt Isten meg fogja áldani, ebben biztos lehetsz.
Amikor ők megérzik azt a szeretetet, amely nem egy kihűlt keresztény hazugság, akkor oda fognak figyelni. Mit jelent ez a szó, hogy agapé? Azt jelenti, hogy feltétel nélküli szeretet. Azt jelenti, hogy nem azért szeretlek, mert okom van rá, hanem Isten szerint szeretlek, Isten szívével tekintek rád. Amikor ezzel a szeretettel fordul az Egyház  Izrael felé, akkor sok ember megismerni majd az Urat. Meg fogja érezni Isten igazi szívét, és meg fog térni, ebben hiszek. Nem kell megvárni a népek ítéletét, nem kell megvárni ezt a hányatott hétéves időszakot, a nagy nyomorúságot.

Még egy igét szeretnék felvillantani. A mennyei Jeruzsálemről van itt szó, ami a mostani Jeruzsálem helyén lesz.

Jel.21:9

„Azután odajött hozzám egy angyal, ő volt az egyik a hét angyal közül, akik a hétutolsó csapással teli poharat kapták, és ezt mondta: gyere, megmutatom neked a menyasszonyt! Aki a Bárány felesége.” Ki a menyasszony? Az Egyház. És akkor most folytatom, hogy még izgalmasabb legyen a dolog: „Ekkor magával ragadott a Szent Szellem, és az angyal elvezetett, egy hatalmas és magas hegyre. Megmutatta a szent várost, Jeruzsálemet, amely a mennyből, Istentől szállt le. Isten dicsősége ragyogott belőle, és fénye olyan volt, mint a legértékesebb drágakőé, és a kristálytiszta gyémánté. A városnak erős, és magas fala volt, és 12 kapuja. És minden kapunál egy-egy angyal állt, és a kapukra  Izrael 12 törzsének nevei voltak fölírva.”

Dicsőség az Úrnak! Tehát van köze a mennyei Jeruzsálemnek Izraelhez? Csak a Menyasszonyhoz, az Egyházhoz van köze? Dehogy. Ebben a városban egység lesz, megvalósul Isten népének az egysége. Ebben a városban nem lesz már többé hazug, nem lesz szentségtelen, nem lesz antiszemita, nem lesz bálványimádó, nem lesz parázna, Isten népe lesz ott.
Tudjátok, a kapu egy kulcsfontosságú része a városnak. A kapukon jönnek be, és mennek ki az emberek, meghatározó hely volt Izraelben, a kapuknál történtek az adásvételek, a politikai események, illetve tárgyalások. 12 kapu. Izrael 12 törzsének nevei vannak rá fölírva. Látjátok, hogy az Úrnak az ígéretei mennyire végbe fognak menni, be fognak teljesedni?
A Jelenések könyvének szinte a végén történik ez a kijelentés. Isten nem tagadja meg Izraelt! Isten közösséget vállal Izraellel, Isten megtisztítja, megszenteli, helyreállítja, és egybeszerkeszti az Egyházzal. Tényleg egy akol lesz, tényleg egy Pásztor lesz. Sőt, a Jelenések könyve az 5:5-ös versében a Názáretit Júda oroszlánjának nevezi. A Megváltó sem fogja megtagadni a zsidó identitását, ezt azért mondom, mert van egy olyan teória, ami azt vallja, hogy a feltámadt Názáreti Jézus ma már nem zsidó.  Ő azt mondja, azt üzeni nekünk, a Biblia utolsó lapjáról, hogy Ő zsidó, és az is marad! Ő az ember Jézus Krisztus, aki Isten is egyben, Ő Júda oroszlánja.  

Folk Iván