Mit mond erről a Biblia?  Igegyűjtemény

Csel 5:11 Ezért az egész gyülekezet, és mindazok, akik meghallották, mi történt Ananiással és feleségével, megteltek istenfélelemmel.
Csel 8:1 Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve.
Csel 11:22 Elhatott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig.
Csel 11:30 Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.   

Csel 12:1 Ebben az időben Heródes király üldözni kezdte a gyülekezet egyes tagjait.
Csel 12:5 Pétert tehát börtönben tartották, de a gyülekezet állandóan imádkozott érte Istenhez.
Csel 13:43 Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék Pált és Barnabást; a kik szólván hozzájuk, biztaták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében.
Csel 15:2 De Pál és Barnabás nem értett egyet velük, így nagy vita támadt közöttük. Végül elhatározták, hogy Jeruzsálembe küldik Pált, Barnabást és még néhány testvért az apostolokhoz és a jeruzsálemi gyülekezet vezetőihez, hogy beszéljék meg velük ezt a kérdést.
Csel 15:3 Az antiókhiai gyülekezet tehát útnak indította ezeket a testvéreket, akik áthaladtak Fönícián és Samárián. Útközben az ottani testvéreknek is beszéltek arról, hogy a nem zsidó emberek is az igaz Istenhez fordultak. Ennek az összes testvér nagyon megörült.
Csel 15:4 Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és annak vezetői, meg az apostolok fogadták őket. Pál, Barnabás, és a többiek elmondták, amit Isten velük tett.
Csel 15:6 Ezért az apostolok és a jeruzsálemi gyülekezet vezetői összegyűltek, hogy megbeszéljék ezt a kérdést.
Csel 15:22 Ekkor az apostolok és a gyülekezet vezetői az egész gyülekezettel együtt elhatározták, hogy néhány testvért Pállal és Barnabással együtt elküldenek a szíriai Antiókhiába. Kiválasztották maguk közül Júdást (akit Barsabbásnak is neveztek) és Szilászt, akik vezetők voltak a testvérek között.
Csel 15:23 Írtak egy levelet is, amelyet a küldöttek magukkal vittek. Ez állt a levélben: „Mi, az apostolok, és a jeruzsálemi gyülekezet vezetői, a ti testvéreitek, üdvözletünket küldjük nem zsidó származású testvéreinknek, akik a szíriai Antiókhia városában, Szíria és Cilicia tartományában élnek.
Csel 20:12 A fiút pedig élve felvezették, és a gyülekezet nem kis mértékben vigasztalódott meg.
Csel 20:17 Milétoszból Pál üzenetet küldött Efezusba, és magához hívta az efezusi gyülekezet vezetőit.
Csel 20:36 Miután Pál befejezte, az efezusi gyülekezet vezetőivel együtt letérdelt és imádkozott.
Csel 21:5 Amikor már letelt az időnk, mégis kimentünk a tengerpartra, hogy folytassuk az utunkat. Az egész gyülekezet, az asszonyokkal és gyerekekkel együtt, kikísért bennünket a városon kívül, egészen a tengerig. A parton letérdeltünk és imádkoztunk,
Csel 21:18 Másnap Pál is eljött velünk, meglátogatta Jakabot és a jeruzsálemi gyülekezet vezetőit, akik mind együtt voltak.
Róm 16:1 Ajánlom nektek testvérnőnket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet munkatársa, mert megbízhattok benne.
Róm 15:33 A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Ámen.Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkhreai gyülekezet szolgája:
1Kor 6:4 Ha tehát hétköznapi ügyekben pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt?
1Kor 14:5 Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok; mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle.
1Kor 14:12 Ugyanez érvényes rátok is. Nagyon akarjátok a Szent Szellem ajándékait. Akkor viszont azon igyekezzetek, hogy elsősorban a gyülekezet építésére, megerősítésére szolgáló ajándékok működjenek közöttetek!
1Kor 14:23 Gondoljátok meg: az egész gyülekezet összejön, és ti mind egyszerre beszéltek a nyelveken szólás ajándékát használva. Ha ekkor valaki bejön közétek, aki nem tartozik hozzátok, vagy hitetlen, biztosan azt fogja hinni, hogy mind őrültek vagytok.
1Kor 14:28 Ha nincs senki, aki meg tudná magyarázni, akkor a nyelveken szóló ne beszéljen a gyülekezet előtt, hanem hallgasson: csak magában és Istennek mondja el!
1Kor 14:35 Ha pedig valamit meg akarnak érteni, azt otthon kérdezzék meg a férjüktől, mert szégyenletes dolog, ha az asszony a gyülekezet összejövetelén beszél.
1Kor 16:19 Köszöntenek benneteket Ázsia tartományának gyülekezetei! Sok szeretettel köszönt benneteket az Úrban Akvila és Priszka, meg a gyülekezet, amely az ő házuknál szokott összejönni.
2Kor 11:28 Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.
Gal 2:9 Jakab, Kéfás és János, akiket a gyülekezet tekintélyes vezetőinek tartanak, felismerték az Istentől kapott különleges ajándékomat, és annak jeleként, hogy elfogadnak bennünket szolgatársuknak, barátságosan kezet fogtak velem és Barnabással. Abban egyeztünk meg, hogy mi a nem zsidók közé megyünk az örömhírt terjeszteni, ők pedig a zsidók között teszik ugyanezt.
Ef 1:23 A Gyülekezet ugyanis a Krisztus „Teste”, amely telve van a Krisztussal, aki mindent, minden tekintetben teljessé tesz.
Ef 3:10 Ennek a tervnek az a célja, hogy a mennyei helyeken lévő hatalmasoknak és fejedelmeknek Isten megmutassa a maga sokféle bölcsességét a Gyülekezet által.
Ef 5:23 Mert az asszony „feje” a férje, ahogyan a Gyülekezet „feje” a Krisztus. A Gyülekezet a Krisztus „Teste”—és Krisztus ennek a „Testnek” a Megmentője.
Ef 5:24 Ahogyan a Gyülekezet engedelmeskedik a Krisztusnak, ugyanúgy az asszonyok is minden dologban engedelmeskedjenek a férjüknek!
1Tim 4:14 Ne hanyagold el a benned levő szellemi ajándékot, hanem használd! Ezt az ajándékot prófétai üzenet által kaptad, amikor a gyülekezet idős vezetői rád tették a kezüket.
Fil 4:15 Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül,
1Tim 5:16 Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek.
1Tim 5:20 Akik folyamatosan vétkeznek, azoknak határozottan mondd meg, hogy amit tesznek, az rossz! De ezt az egész gyülekezet előtt kell megtenned. Így a többieket is figyelmezteted, hogy ne vétkezzenek.
Jak 5:14 Aki beteg, hívja magához a gyülekezet vezetőit! Azok pedig imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal a beteget az Úr nevében!
1Pét 5:5 Fiatalok, ti is ugyanígy engedelmeskedjetek a gyülekezet vezetőinek! Mindannyian legyetek alázatosak egymás iránt, mert: „Isten ellenáll a büszkéknek, de az alázatosokkal kegyelemmel bánik.” Péld 3:34
1Pét 5:13 Üdvözöl benneteket a Babilonban lévő gyülekezet, amelyet Isten ugyanúgy kiválasztott, mint benneteket. Üdvözletét küldi nektek Márk, aki Krisztusban a fiam.
Zsid 2:12 amikor így szól: "Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged."
3Ján 1:6 A hozzánk látogató testvérek elmondták a gyülekezet előtt, hogy milyen szeretettel voltál irántuk. Kérlek, hogy Istennek tetsző módon segítsd a testvéreket útjuk folytatásában!
Jel 1:20 A jobb kezemben levő hét csillag és a hét arany olajmécs-tartó titka pedig ez: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét olajmécs-tartó pedig maga a hét gyülekezet.”
Jel 2:1 „Az efezusi gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt üzeni, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, és aki a hét arany olajmécstartó között jár:
Jel 2:8 „A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: Ezt üzeni az Első és az Utolsó, aki meghalt és feltámadt:
Jel 2:12 „A pergamoni gyülekezet angyalának ezt írd meg: Ezt üzeni az, akié a kétélű, éles kard:
Jel 2:18 „A thiatirai gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt üzeni az Isten Fia, akinek a szeme olyan, mint a tűz lángja és a lába, mint az izzó olvasztott fém:
Jel 2:23 Jezábel követőit megölöm, és az összes gyülekezet meg fogja érteni, hogy én mindenkinek vizsgálom a szívét és gondolatait. Én fogom mindenkinek megadni, amit a tetteiért érdemel.
Jel 3:1 „A szárdiszi gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt üzeni az, akinél Isten hét Szelleme és a hét csillag van: ‘Ismerem mindazt, amit teszel, és tudom, hogy élőnek hívnak, pedig valójában halott vagy.
Jel 3:7 „A filadelfiai gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt üzeni a Szent, az Igaz, akinek kezében van a Dávid kulcsa. Ha ő kinyit egy ajtót, azt senki nem zárhatja be. De ha bezárja, akkor senki nem képes kinyitni.
Jel 3:14 „A laodiceai gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt üzeni az Ámen, a hű és igaz Tanú, aki uralkodik Isten teremtményei fölött: