A sértõdés egy lecsapódó csapda. A verembõl még ki tud mászni az állat.,de amikor rá is csapódik a csapda, az lehetetlenné teszi a szabadulást. Közben általában meg is sérül az áldozat. A sértõdés csapdájából az ember nem tud kimenekülni! Ez lehetetlen Isten nélkül.

SÉRTÕDÉS 1.

Folk Iván üzenete, John Bevere: The Bait Of Satan c. könyvének felhasználásával

A sértõdés szó bibliai jelentései:

szkandalon

  • a csapda csapója, csapda,
  • botránkozást okozó dolog,
  • félrevezetés, bûnre csábítás

Lukács 17:1, 5-6
Azután így szólt tanítványaihoz: "Lehetetlen, hogy botránkozások/sértések ne essenek; de jaj annak, aki által esnek.
Ha bemész egy gyülekezetbe, akkor ott találkozhatsz sértõdésekkel. Nincs olyan tökéletes gyülekezet, ahol ne lennének. Jézus azt mondja, hogy lehetetlen, hogy ilyenek ne legyenek.

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: "Növeld a hitünket!" Az Úr ezt válaszolta: "Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestõl, és gyökerezz meg a tengerben - az engedelmeskedne nektek."

Az elsõ igeszakasz a sértõdésre vonatkozott. A tanítványok reakciója erre a kijelentésre az volt, hogy:" Kevés a hitünk! Hogyan tudnánk mi ellenállni ennek, növeld a hitünket!" A sértõdés az ördögnek egy nagyon bevált fegyvere.

Van köztetek olyan, aki soha semmin sem sértõdött meg?
...

A sértõdés egy lecsapódó csapda. A verembõl még ki tud mászni az állat.,de amikor rá is csapódik a csapda, az lehetetlenné teszi a szabadulást. Közben általában meg is sérül az áldozat. A sértõdés csapdájából az ember nem tud kimenekülni! Ez lehetetlen Isten nélkül.

 

Még néhány igét nézzünk meg:

II Tim 2: 24-26
De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülõket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette õket, hogy akaratát teljesítsék.
Itt látjátok, hogy a csapda kifejezést használja az ige. A csapda viszálykodással, ellenszegüléssel jelentkezik. Az Úr szolgálja, aki az Úr szolgálatában áll, az ne használja ezeket az eszközöket. Legyen barátságos és türelmes és szelídséggel nevelje az ellenszegülõket. Ez elsõsorban nem a világi emberre vonatkozik, persze vonatkozhat arra is.

Péld 18.19
A megsértõdött testvér bevehetetlenebb az erõs városnál. Igen nehéz gyõzelmet elérni nála a kapcsolat helyreállítására nézve..

A rászedett testvér /sértett testvér/ bevehetetlenebb az erõs városnál, és a viszály olyan, mint egy váron a zár.

Ki tud minket megsérteni?
Úgy tûnik, hogy minél közelebb áll valaki hozzánk, annál könnyebben meg tud sérteni. Egy férjet valószínûleg a feleség tud legjobban megsérteni, vagy a legjobb barátja.

Ha keresztények vagyunk, akkor a saját testvéreink tudnak a legjobban megbántani minket. Ha egy világi ember gyaláz, akkor azt mondod legfeljebb, hogy dicsõség Istennek!
De mi van a testvéreddel? Mi van azzal, akivel egy gyülekezetbe jársz?
A sátán ezt a fegyvert pontosan arra használja, hogy Isten népét megossza. Már Dávid is tudott errõl a problémáról:

55 Zsolt 13-15N
Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyûlölõm hatalmaskodik rajtam, elõle elrejtõzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam; az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében.


Azt mondja Dávid, megszokta, hogy a harctéren gyalázzák egymást az ellenségek. De itt nem arról van szó, hanem a bizalmas jó barátomról, meghitt barátomról, akivel együtt jártunk az Isten gyülekezetébe. Nagyon jó lenne olyan gyülekezetet létrehozni, ahol ilyenek nincsenek, de ez nem fog menni, mert lehetetlen, hogy sértõdések ne essenek. Tehát fel kell készülni, hogy lesznek ilyenek.
De mi lesz utána? Mit teszünk?
Az ige azt mondja, hogy az utolsó idõben ezek még sokasodni fognak:

Máté 24: 10-1
Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyûlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül.
Az agapé -az Isten szerinti szeretet- kihülése idején, aki mindvégig kitart az üdvözül.
Az emberek hamis tanításokra kezdenek majd hallgatni, amibe belefér a szeretetlenség.

2 Tim 3:1-5, 4: 3-4
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idõk jönnek. Az emberek ugyanis önzõk, pénzsóvárak lesznek, dicsekvõk, gõgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerõk, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megõrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják.
Ez nem a világi emberekre vonatkozik, hanem olyan emberekre, akik megtartják a kegyesség látszatát.,de szeretetlennek lesznek és kérlelhetetlenek.

Mert lesz idõ, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyûjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak.

Ennek a fajta viselkedésnek a következménye, a maga választott istentisztelet, ami személyre szabott, amibe beleférnek a kívánságaim." Nekem ne mondja meg senki, hogy hogyan kell Istent tisztelni, úgy tisztelem, ahogy én szeretném és keresek egy olyan tanítót, akinél ez belefér. "
Megtagadják a szeretet erejét, arra nézve is hogy ki lehet jönni a megsértõdésbõl és nem teszik ezt meg.

I Ján 3:15

Aki gyûlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

Persze fel lehet tenni a kérdést, hogy mi az hogy gyûlöli a testvérét?
Ez kizárólag azt jelenti, hogy képes megölni a testvérét?
Nem menjünk bele, hogy mi ennek a mértéke, hogy mi az ami még éppen belefér. Ez is egy csapda , nincs mentség a szeretetlenségre.

I Kor 6:7-8
Sõt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek elõtt. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tûritek el inkább a kárt? Sõt ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek!

Mindenben Jézusról kell példát vennünk. Ha valakinek lett volna oka megsértõdni, akkor neki igen. De nem engedte ezt meg magának, hanem eltûrte a sértéseket. Nem akart az ördög eszközeivel harcolni és nem így akart visszavágni a Sátánnak.

 

I Pét 2:21-23
Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az Õ nyomdokait kövessétek: Õ nem tett bûnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetõzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.

Gyalázták és nem viszonozta a gyalázást. Szenvedett és nem fenyegetõzött,hanem bízott az Atyában ,az egyelten igaz bíróban. Ha az ember megsértõdik, akkor az elsõ reakciója a következõ: "Igazam van." És ezt be is akarja bizonyítani. Aztán elégtételt akar szerezni, hogy az igaza legyen nyilvánvalóvá.

Hogyan tudja ezt véghezvinni? Keres olyan embereket aki támogatják õt ebben. Az ördög azonnal gondoskodik ilyen emberekrõl. Az ember elkezd elégtételt szerezni. A világban ez megy, de mit szól ehhez Isten?
Isten azt mondta, hogy mi ne próbáljuk a magunk igazságát megvédeni, mert ezzel kizárjuk Õt az életünkbõl. Õ az igazi bíró.

Az ige sehol nem tesz különbséget a között, hogy a sértõdés jogos vagy jogtalan. Isten igéje azt mondja hogy minden sértõdés az ördögtõl van, akár jogos, akár jogtalan.

I Sám24:6-7
Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek: Mentsen meg az ÚR attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az ÚR fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az ÚR fölkentje ?! Így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak.

Dávid lazán megölhette volna Sault, de nem tette. Voltak bõven emberek körülötte, akik szívesen megtették volna helyette, de nem engedte. Pedig lett volna okuk rá, hiszen Saul többször megpróbálta Dávidot megölni. Azt mondta, hogy itt van az Úrnak felkentje, és én nem emelem fel a kezemet ellene.

Én ebben a dologban vétkeztem, mert volt ,amikor a szavamat felemeltem Isten egyik embere ellen. Isten figyelmeztetett is erre. Amikor édesapám kórházba került három éve karácsony táján, Isten szólt hozzám, hogy mielõtt a kórházba megyek, elõtte könyörögjek azért a testvérért, aki ellen évekkel azelõtt rosszakat mondtam. Azt mondta Isten: imádkozzak annak az embernek az egészségéért, mert beteg volt. Meg is tettem ,és csak utána mentem be édesapámhoz, akit az Úr egy mûtét elõl kihozott a kórházból, és meggyógyított.
Közben személyesen átéltem, hogy Isten megszabadított egy sebtõl, ami bár nem is látszott, de jelen volt bennem.

Róma: 12:19
Ha lehetséges, amennyire tõletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az Õ haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. Sõt, "ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyûjtesz a fejére." Ne gyõzzön le téged a rossz, hanem te gyõzd le a rosszat a jóval.

Nem csak az a bosszúállás, amikor fizikailag odamegyek és "elintézem" az ügyet.. Többféleképpen lehet bosszút állni, ennél sokkal rafináltabban. Az ördög sok tanácsot tud ebben adni. De az ige azt mondja, hogy ne tegyük!. Adjunk helyet az Úr haragjának. Ebben az igében arról van szó, ha látom, hogy bajban van a testvérem, menjek oda hozzá és segítsek rajta! Ha nem fogadja el akkor a parázs növekszik, de a cél az, hogy megtérjen és meggyógyuljon az az ember!

Fil 2:3
Semmit ne tegyetek önzésbõl, se hiú dicsõségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt!
Ezek az élet beszédei! A Sátán tõre kikerülésének beszédei:


Máté: 5:44

Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esõt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok?

Itt különbség van a születés szerinti fiúság, és az Atya fiává válás között. A fiúvá válás egyik feltétele, hogy imádkozzunk az üldözõinkért.

József története is idekívánkozik:

I Móz 37
Józsefnek volt egy csodálatos álma, amit elmesélt a családjának, de a testvérei eladták õt rabszolgának, aztán pedig börtönbe került ártatlanul. József mit gondolhatott, amikor a börtönben volt? A mi életünkben is elõfordulhat, hogy Isten adott valamilyen ígéretet és azt látjuk, hogy pont ellenkezõ irányban haladunk. Ilyenkor bejöhet az ember életébe a sértõdés. Megsértõdhetnénk az Úrra. Azt mondhatnánk, hogy többet nem leszünk hívõk. De Józsefet nem ilyen fából faragták, õ bizakodó volt. Úgy tûnik, hogy Isten pedig megengedte ezt az egész folyamatot. És amikor találkozik a testvéreivel, akkor pmár a Fáraó második emberre, mert Isten felemelte. Ezt mondja nekik:
I Móz 45:5-8
Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten elõttetek, hogy életben maradjatok. Mert már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem elõttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten...

József azt mondja testvéreinek: ne keseregjenek azon, hogy õt eladták. Nem áll bosszút rajtuk. Azt mondja nekik: nem ti küldtetek engem ide, hanem Isten. Aki Istent szereti, annak minden a javára válik. Józsefnek mindez javára vált, bár nagyon kemény próba volt.
Lehet hogy az ember belekerül egy olyan helyzetbe, amikor azonnal lenne oka megsértõdni, de Isten azt mondja, hogy Õ jót fog kihozni ebbõl. Isten minden helyzetbõl képes jót kihozni. Ha megsértõdünk Istenre, vagy Isten emberére, akkor belekerülünk a Sátán csapdájába.
105 Zsolt 16-17
Azután éhséget idézett elõ a földön, eltörte a kenyér botját mindenütt. De elküldött elõttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet.

A próbákkal együtt Isten a menekülési utat is megadja:
I Kor 10:13
Emberi erõt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hûséges, és nem hagy titeket erõtökön felül kísérteni; sõt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.
Csak ne sértõdjünk meg.

Jak 4:7
De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja". Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tõletek.

"Hogyan hagyd el a gyülekezetet?"

Esa 55:12
Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket.

Így lehet elhagyni egy gyülekezetet Isten akarata szerint. Nem jó úgy elmenni a gyülekezetbõl, hogy tele van az ember szíve sértõdéssel, haraggal. Ha valakinek az Úr mondja, hogy máshol szolgáljon, az rendben van, viszont ha sértõdéssel megy el, akkor biztosan nem Isten terve szerint cselekszik. Valószínûleg az új gyülekezetben sem marad majd sokáig, kialakulhat benne egyfajta "szellemi hajléktalan" mentalitás, olyan emberé, aki nem tud megmaradni egyetlen gyülekezetben sem tartósan. És akkor jön az ördög és azt mondja, hogy:" Te egy egyéniség vagy és nem kell gyülekezetbe járnod, te már felette vagy ennek."

I Kor 12:18
Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta.

Isten rendezi el a tagokat a testben, nem mi. Mindenkit a saját helyére ültet el az Egyházban.
A növényi palánták hogy járnak, ha átültetik õket? Minden átültetéskor elvesznek értékes gyökerek, hajszál gyökerek. Az ördögszekér, egy olyan növény, amiben nincs már élet csak a szél sodorja, de nem tud meggyökerezni., Ilyenné válhatnak az hívõk, akiknek nincsen gyökerük. Az elsõ kérdés, amit fel kell tenned, amikor egy gyülekezethez csatlakozni akarsz, hogy:"Isten hozott engem ebbe a gyülekezetbe?" Ez kulcsfontosságú kérdés! Lehet olyan idõszak, amikor nem jó a gyülekezet, mert bajok vannak, gondok vannak, de Isten mégse mondja, hogy menj el onnan. Lehet hogy az Úr még ott akar valamire használni? Ne feledd, csak a beültetett palánta virágzik, a másik pedig lekonyul, elhervad.

92 Zsolt: 13-15
Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nõ, mint a libánoni cédrus. Az ÚR házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak.

Észrevettük, hogy el vagyunk ültetve az Úrnak házában?


119 Zsolt: 165
Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak/sértõdnek/ meg azok.
Az Úr törvénye akadályoz meg engem abban, hogy megsértõdjek:

1 Zsolt 3
... az ÚR törvényében gyönyörködik, és az Õ törvényérõl elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

A lényeg itt az ültetés, és a folyóvíz. Ez a feltétele annak, hogy gyümölcsözni kezdjek.

Káinban a sértõdés miatt üldözési mánia alakult ki:
I Móz: 4: 13-15
Ekkor Kain azt mondta az ÚRnak: Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám. Íme, elûztél ma errõl a földrõl, el kell rejtõznöm színed elõl, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az ÚR azt felelte neki: Nem úgy lesz!

Isten azt mondja, hogy nem úgy lesz. Õ nem mondta Káinnak,hogy bárki megölheti, mégis üldözöttnek érezte magát.

FOLYTATÁS:

SÉRDŐDÉS 2. RÉSZ