Ne sértõdj meg senkire azért, mert nem a te elvárásaid szerint cselekszik!

 

Sértõdés II.

A megrázás

Isten megráz mindent, hogy az állhatatlan dolgok nyilvánvalóvá váljanak, Jézus nem imádkozott azért,hogy ne legyen rostálás.

Luk 22: 31-32

"Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erõsítsd atyádfiait."

Isten megrázásának célja nem a pusztítás, hanem:

-közelebb kerülni az alapokhoz

-elmozdítani ami már élettelen

-kinyerni a hasznosat

-felébreszteni

-egyesíteni, egységbe hozni, hogy a részek ne legyenek különválasztva

Akinek nincs valóságos gyökere, elszárad:

Márk 4:16-17

Akiknél a mag a sziklás talajra hullott: amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak.

Ef 3: 16-19

... adja meg nektek dicsõségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerõsödjék bennetek a belsõ ember az Õ Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.

Jézus a botránykõ/ sértõ kõ /

I Pét 2:6-8

Ezért áll ez az Írásban: "Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg". Néktek, a hívõknek drága kincs; a hitetleneknek pedig az a kõ, amelyet megvetettek az építõk, sarokkõvé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének.

Jézus sokakat megsértett, az igazság sértést okozhat. Isten megsebez, de be is kötöz.

-tanítványait/munkatársait:

Ján 6:56-61; 67-69

Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én õbenne. Ahogyan engem az élõ Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam. Ez az a kenyér, amely a mennybõl szállt le; ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké." Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: "Kemény beszéd ez: ki hallgathatja õt?" Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: "Ez megbotránkoztat titeket?

Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettõtõl: "Vajon ti is el akartok menni?" Simon Péter így felelt: "Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje."

Jézuson sokan megbotránkoztak, tanítványai közül is sokan elhagyták. Nem tartotta vissza, akik el akartak menni.

-farizeusokat:

Máté 15:12-14

Tanítványai ekkor hozzá lépve megkérdezték tõle: "Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet?" Õ pedig így válaszolt: "Minden palántát, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok õket, világtalanok vak vezetõi! Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek."

-a város lakóit:

Máté 13:55-58

Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e nõvérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez?" És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: "Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában." Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.

-családtagjait: /gyógyítás, démonûzés/

Márk 3:21, 31-35

Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magán kívül van.


Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták õt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki: "Íme, anyád, a fivéreid és nõvéreid odakint keresnek téged!" De Õ így válaszolt nekik: "Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?" És végignézve a körülötte körben ülõkön, így szólt: "Íme, az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nõvérem és az én anyám."

-legközelebbi barátait:

Ján 11: 1-3

Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával: az õ testvére, Lázár volt a beteg. A nõvérei megüzenték Jézusnak: "Uram, íme, akit szeretsz, beteg." Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: "Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsõségét szolgálja, hogy általa megdicsõüljön az Isten Fia." Jézus szerette Mártát, ennek nõvérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt,

-Keresztelõ Jánost:

Luk 7:17-21

Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Õ pedig magához hívatott tanítványai közül kettõt, és elküldte õket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: "Te vagy-e az Eljövendõ, vagy mást várjunk?" Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: "Keresztelõ János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az Eljövendõ, vagy mást várjunk?" Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekbõl és bajokból, megszabadított gonosz lelkekt?l, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik: "Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem."

Ne sértõdj meg senkire, mert nem a te elvárásaid szerint cselekszik!

A gonosz, szándékos megbotránkoztatás, sértés:

Róm 14:13

Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást.

Szabadságunk ne legyen ürügy a mások sértésére:

I Kor 8: 8-12

Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon; ha nem eszünk, nem lesz belõle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz elõnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erõtlenek között. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálványtemplomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erõtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy õ is megegye a bálványáldozati húst? És így ismereteddel vesztét okozod erõtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erõtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy õt meg ne botránkoztassam.

A templom adó:

Máté 17: 25-27

"Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktõl szednek vámot vagy adót: fiaiktól-e vagy az idegenektõl?" Miután így felelt: "Az idegenektõl", Jézus ezt mondta neki: "Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk megõket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az elsõ halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik értem és érted."

Luk 17:1-6

Azután így szólt tanítványaihoz: "Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül.

FOLYTATÁS:

SÉRTŐDÉS 3. RÉSZ